Yeremia 2

“USOMAJI WA BIBLIA KWA MPANGO”

Kitabu cha Yeremia 2

OMBI: Mwenyezi Mungu na Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru sana na kukutukuza kwa namna ya pekee kwa ajili ya ukuu na upendo Wako kwetu! Tunaalika uwepo Wako katika Mfululizo wa Usomaji wa Biblia kwa Mpango. Tunaomba Roho Mtakatifu, katika tafakari ya somo hili, atukirimie hekima ya utambuzi wa sauti Yako na nguvu ya kuitii. Tusaidie kufanya uamuzi wa busara, kila wakati, tukikuchagua Wewe na kuuchagua wokovu. Tusamehe dhambi, uovu, makosa na kasoro zetu zote. Tubadilishe ili tufanane Nawe. Tunaomba na kuamini katika Jina la Yesu Kristo. Amina!

UTANGULIZI: Katika Yeremia sura ya 2, Mungu anaeleza jinsi ambavyo ameendelea kuwapenda watu Wake, tangu mwanzo, muda mrefu kabla hawajachaguliwa (aya ya 1-3). Kisha anawalalamikia kwa sababu ya kukoswa kwao shukrani na jinsi ya kutisha walivyomlipa hisani Yake kwao kwa namna iliyo mbaya kuliko hata wapagani (aya ya 4-11); jambo ambalo hata viumbe wasiokuwa na uhai lazima wastaajabu (aya ya 12-13).

Baada ya hili, hatia yao inatangazwa kuwa ndiyo chanzo hasa cha majanga ambayo adui zao waliwasababishia (aya ya 14-17). Wanakaripiwa kwa sababu ya mwunganiko wao na mataifa ya kipagani (aya ya 18, 19), na kwa mwelekeo wao thabiti ya ibada ya sanamu, licha ya ulinzi na rehema ya pekee toka kwa Mungu (aya ya 20-29).

Kinachosikitisha sana ni kwamba hata marudi ya Mungu Mkuu hayakuweza kuleta toba yoyote ndani ya watu hawa (aya ya 30). Sura hii ya pili huhitimisha kwa kupinga vikali upumbavu na kukosa kwao shukrani katika kuasi mno kiasi hicho dhidi ya Mungu, na huonya dhidi ya matokeo ya kuogofya juu yao (aya ya 31-37).


 

1 Neno la Bwana likanijia, kusema,

2 Enenda ukalie masikioni mwa Yerusalemu, ukisema, Bwana asema hivi, Nakukumbuka, hisani ya ujana wako, upendo wa wakati wa uposo wako; Jinsi ulivyonifuata huko jangwani, katika nchi isiyopandwa mbegu.

3 Israeli walikuwa utakatifu kwa Bwana; malimbuko ya uzao wake; Wote watakaomla watakuwa na hatia; uovu utawajilia; asema Bwana.

4 Lisikieni neno la Bwana, ninyi nyumba ya Yakobo, na ninyi, jamaa zote za nyumba ya Israeli.

5 Bwana asema hivi, Baba zenu waliona dhuluma gani kwangu, hata wakafarakana nami, wakafuata ubatili, nao wakawa ubatili?

6 Wala hawakusema, Yuko wapi Bwana, aliyetutoa katika nchi ya Misri; akatuongoza jangwani, katika nchi ya ukame na mashimo, katika nchi ya kiu na ya kivuli cha mauti, katika nchi ambayo ndani yake hapiti mtu, wala haikukaliwa na watu?

7 Nami nikawatia katika nchi ya shibe, mpate kula matunda yake na mema yake; lakini ninyi mlipoingia katika nchi ile, mliitia unajisi nchi yangu, na urithi wangu mliufanya kuwa chukizo.

8 Makuhani hawakusema, Yuko wapi Bwana? Wala wana-sheria hawakunijua; wachungaji nao waliniasi, nao manabii walitoa unabii kwa Baali, wakafuata mambo yasiyofaidia kitu.

9 Basi, kwa ajili ya hayo nitateta nanyi, asema Bwana, nami nitateta na watoto wa watoto wenu.

10 Maana, vukeni mpaka visiwa vya Kitimu, mkaone; tumeni watu waende Kedari, mkafikiri sana; mkaone kwamba jambo kama hili limekuwa wakati wo wote.

11 Je! Taifa wamebadili miungu yao, ingawa siyo miungu? Lakini watu wangu wameubadili utukufu wao kwa ajili ya kitu kisichofaidia.

12 Enyi mbingu, staajabuni kwa ajili ya jambo hili, mkaogope sana, na kuwa ukiwa sana, asema Bwana.

13 Kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili; wameniacha mimi, niliye chemchemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika, mabirika yavujayo, yasiyoweza kuweka maji.

14 Je! Israeli ni mtumwa? Je! Ni mzalia? mbona amekuwa mateka?

15 Wana-simba wamenguruma juu yake, wametoa sana sauti zao; Nao wameifanya nchi yake kuwa ukiwa; miji yake imeteketea, haina watu.

16 Tena wana wa Nofu na Tahpanesi wamevunja utosi wa kichwa chako.

17 Je! Hukujipatia mambo haya mwenyewe, kwa kuwa umemwacha Bwana, Mungu wako, alipokuongoza njiani?

18 Na sasa una nini utakayotenda katika njia iendayo Misri, kunywa maji ya Shihori? Au una nini utakayotenda katika njia iendayo Ashuru, kunywa maji ya ule Mto?

19 Uovu wako mwenyewe utakurudi, maasi yako yatakukaripia; ujue, basi, ukaone, ya kuwa ni jambo baya sana na uchungu, kuwa umemwacha Bwana, Mungu wako, na ya kuwa moyoni mwako hamna kunihofu, asema Bwana, Bwana wa majeshi.

20 Kwa maana tangu zamani wewe umeivunja nira yako, na kuvipasua vifungo vyako; ukasema, Mimi sitatumika; kwa maana juu ya kila kilima kirefu, na chini ya kila mti wenye majani mabichi, umejiinamisha, ukafanya mambo ya ukahaba.

21 Nami nalikuwa nimekupanda, mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa; umegeukaje, basi, kuwa mche usiofaa wa mzabibu-mwitu machoni pangu?

22 Maana ujapojiosha kwa magadi, na kujipatia sabuni nyingi, lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu, asema Bwana MUNGU.

23 Wawezaje kusema, Sikutiwa unajisi, sikuwafuata Mabaali? Itazame njia yako bondeni, ujue uliyoyatenda; wewe u ngamia mwepesi, apitaye katika njia zake;

24 punda wa mwitu aliyeizoelea nyika, avutaye pumzi za upepo katika tamaa yake; katika wakati wake ni nani awezaye kumgeuza? Wote wamtafutao hawatajichokesha nafsi zao; katika mwezi wake watamwona.

25 Zuia mguu wako usikose kiatu, na koo yako isiwe na kiu; lakini wewe ulisema, Hapana matumaini kabisa; la, maana nimewapenda wageni, nami nitawafuata.

26 Kama mwivi aonavyo haya akamatwapo, ndivyo waonavyo haya nyumba ya Israeli; wao, na wafalme wao, na wakuu wao, na makuhani wao, na manabii wao;

27 waliambiao gogo la mti, Wewe u baba yangu; na kuliambia jiwe, Ndiwe uliyenizaa; kwa maana wamenipa mimi visogo, wala hawakunielekezea nyuso zao; lakini wakati wa taabu watasema, Simama ukatuokoe.

28 Lakini wako wapi miungu yako ulioifanya? Na wasimame hao, kama wakiweza kukuokoa wakati wa taabu yako; kwa maana hesabu ya miungu yako ni sawasawa na hesabu ya miji yako, Ee Yuda.

29 Mbona mnataka kuteta nami? Ninyi nyote mmeniasi, asema Bwana.

30 Nimewapiga watoto wako bure; hawakukubali kurudiwa; upanga wenu wenyewe umewala manabii wako, kama simba aharibuye.

31 Ee kizazi litazameni neno la Bwana. Je! Nimekuwa jangwa kwa Israeli? Au nchi yenye giza kuu? Mbona watu wangu wanasema, Sisi tumetoroka, hatutaki kuja kwako tena?

32 Je! Mwanamwali aweza kusahau mapambo yake, au bibi arusi mavazi yake? Lakini watu wangu wamenisahau mimi kwa muda wa siku zisizo na hesabu.

33 Jinsi ulivyoitengeneza njia yako ili kutafuta mapenzi! Kwa sababu hiyo hata wanawake wabaya umewafundisha njia zako.

34 Tena katika pindo za nguo zako imeonekana damu ya roho zao maskini wasio na hatia; sikuiona penye mahali palipobomoka, lakini naliiona juu ya hawa wote.

35 Lakini ulisema, Sina hatia mimi; bila shaka hasira yake imegeuka na kuniacha. Tazama, nitaingia hukumuni pamoja nawe, kwa sababu unasema, Sikutenda dhambi mimi.

36 Mbona unatanga-tanga hivi upate kugeuza mwendo wako? Utaona haya kwa ajili ya Misri pia, kama ulivyoona haya kwa ajili ya Ashuru.

37 Hata kwake pia utatoka, na mikono yako juu ya kichwa chako; kwa maana Bwana amewakataa uliowakimbilia, wala hutafanikiwa katika hao.


 

MHUTASARI WA YEREMIA 2

Kisa kinasimuliwa cha kijana mmoja, katika umri wa miaka 23, aliyeamua kwenda katika njia yake mwenyewe na kumwacha Mungu. Anasema, “Sikuwa na nia ya kuwa mwovu. Kwa kweli, niliamini kwamba kinyume chake kingetokea. Maisha yangekuwa ya pekee sana.”

“Lakini kazi pamoja na mali zangu zikawa sanamu kwangu,” anasema. Pengine aliamua kuwa mtu mwema na mwenye upendo. Lakini baada ya kuishi miaka kumi bila Mungu anasema: “Mtu pekee niliyemtendea kwa huruma na upendo ni mimi mwenyewe.” Watu wengine wangeweza kudhani kwamba alikuwa mtu mwema, lakini matendo yake yote yalitafuta tu kumnufaisha yeye mwenyewe. Yeremia alisema kwa usahihi kwamba Waisraeli walifuata sanamu batili nao wakawa batili (Yeremia 2:5).

“Mungu mpendwa, naelewa kwamba pasipo Wewe, kila kitu cha ulimwengu huu ni sanamu batili ambayo itanifanya kuwa batili pia. Nakutambua Wewe leo kama Mwumbaji na Mkombozi wangu. Nijaze Roho Wako na kunisaidia nitambue kwamba thamani yangu hutoka Kwako. Amina.”

[Adapted from: Andrew McChesney: Adventist Mission Editor].
__

 

. 🔭📝.
. “Waaminini Manabii Wake”
. (2 Mambo ya Nyakati 20:20).