03-Njia Ya Uzima

MFULILIZO WA MASOMO MAFUPI YA INJILI

 • Mhutubu: Angelo Nyamtema, MD, PhD
 • Kituo: Ifakara-Tanzania, East Africa

Mada: Njia Ya Uzima

UFUPISHO WA SOMO

YOHANA 14:5-6

 • 4 Nami niendako mwaijua njia.
 • 5 Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako; nasi twaijuaje njia?
 • 6 Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi.

MATENDO 4:12

 • Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo.

WAEBRANIA 9:22

 • Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo.

WALAWI 17:11

 • Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu; nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu; kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi.

1 YOHANA  2:1-2

 • 1 Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye Mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki,
  2 naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu; wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote.

 

BWANA ATUBARIKI SOTE!