2 Nyakati 18

Kitabu cha 2 Nyakati Sura ya 18

OMBI: Mwenyezi Mungu na Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru sana na kukutukuza kwa namna ya pekee kwa ajili ya ukuu na upendo Wako kwetu! Tunaalika uwepo Wako katika Mfululizo wa Usomaji wa Biblia kwa Mpango. Tunaomba Roho Mtakatifu, katika tafakari ya somo hili, atukirimie hekima ya utambuzi wa sauti Yako na nguvu ya kuitii. Tusaidie kufanya uamuzi wa busara, kila wakati, tukikuchagua Wewe na kuuchagua wokovu. Tusamehe dhambi, uovu, makosa na kasoro zetu zote. Tubadilishe ili tufanane Nawe. Tunaomba na kuamini katika Jina la Yesu Kristo. Amina!

UTANGULIZI: Kisa hiki cha unabii wa Mikaya kabla ya mauti ya Ahabu umeelezewa pia katika 1 Wafalme 22.


 

1 Basi, Yehoshafati alikuwa na mali na heshima tele, tena akafanya ujamaa na Ahabu.

  • [“Ahabu”—mfalme ambaye mkewe aliingiza ibada ya sanamu ya miungu Baali katika Israeli.]

 

2 Hata baada ya miaka kadha wa kadha akamshukia Ahabu huko Samaria. Ahabu akamchinjia kondoo na ng’ombe tele, yeye na watu waliokuwa pamoja naye, akamshawishi ili apande pamoja naye waende Ramoth-gileadi.

  • [“Ramoth-gileadi”—Mji uliokuwa umetengwa kwa ajili ya Walawi, uliokuwa upande wa mashariki mwa Yordani. Mji huu vilevile ulikuwa ni miongoni mwa Mji ya Kimbilio na muhimu kama kituo cha kiutawala katika wakati wa uongozi wa Sulemani (1 Wafalme 4:13)]

 

3 Ahabu, mfalme wa Israeli, akamwambia Yehoshafati, mfalme wa Yuda, Je! Utakwenda nami mpaka Ramoth-gileadi? Akamjibu, Mimi ni kama wewe, na watu wangu kama watu wako; nasi tutakuwa pamoja nawe vitani.

4 Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, Uulize leo, nakusihi, kwa neno la Bwana.

  • [“Uulize leo, nakusihi, kwa neno la Bwana”—kwa kawaida wafalme wema walimwendea Bwana ili kupata idhini kabla ya kwenda vitani. Kwa mfano Daudi (1 Nyakati 10:14)]

 

5 Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya manabii, watu mia nne; akawaambia, Je! Tuende Ramoth-gileadi vitani, au niache? Wakasema, Kwea; kwa kuwa Mungu atautia mkononi mwa mfalme.

6 Lakini Yehoshafati akasema, Je! Hayupo hapa nabii wa Bwana tena, ili tumwulize yeye?

7 Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, Yupo mtu mmoja, ambaye tungeweza kumwuliza Bwana kwa yeye; lakini namchukia; kwa sababu hanibashirii mema kamwe, ila siku zote mabaya; naye ndiye Mikaya mwana wa Imla. Yehoshafati akasema, La! Mfalme asiseme hivi.

  • [“hanibashirii mema kamwe”—Mikaya si nabii afanyaye kazi ya Bwana ili kujipatia faida. Jina lake humaanisha, “Nani kama Bwana,” na huonesha ukuu wa Mungu usio kifani.]

 

8 Ndipo mfalme wa Israeli akamwita akida mmoja, akasema, Mlete hima Mikaya mwana wa Imla.

9 Basi, mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda walikuwa wamekaa kila mtu katika kiti chake cha enzi, wamevaa mavazi yao, wakikaa penye sakafu pa kuingilia lango la Samaria; nao manabii wote wakafanya unabii mbele yao.

10 Na Zedekia mwana wa Kenaana akajifanyia pembe za chuma, akasema, Bwana asema hivi, Kwa hizi utawasukuma Washami, hata watakapoangamia.

  • [“pembe”—ishara ya mamlaka, uwezo.]

 

11 Na manabii wote wakatoa unabii huo, wakisema, Kwea Ramoth-gileadi, ukafanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme.

12 Na yule mjumbe, aliyekwenda kumwita Mikaya, akamwambia, akasema, Angalia, maneno ya manabii kwa kinywa kimoja yasema mema kwa mfalme; neno lako basi na liwe kama mojawapo lao, ukaseme mema.

13 Mikaya akasema, Kama aishivyo Bwana, neno lile atakalolinena Mungu wangu, ndilo nitakalolinena.

14 Na alipokuja kwa mfalme, mfalme akamwambia, Je! Mikaya, tuende Ramoth-gileadi vitani, au niache? Akasema, Kweeni, mkafanikiwe; nao watatiwa mikononi mwenu.

15 Mfalme akamwambia, Mara ngapi nikuapishe, usiniambie neno ila yaliyo kweli, kwa jina la Bwana?

16 Akasema, Naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani, kama kondoo wasio na mchungaji; Bwana akasema, Hawa hawana bwana; na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani.

  • [“kondoo wasio na mchungaji”—namna ya kisitiari ya kusema, “watu wasiokuwa na kiongozi.” Mathayo 9:36.]

 

17 Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, Je! Sikukuambia, hatanibashiria mema, ila mabaya?

18 Mikaya akasema, Sikieni basi neno la Bwana; Nalimwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi na jeshi lote la mbinguni wamesimama mkono wake wa kuume na wa kushoto.

19 Bwana akasema, Ni nani atakayemdanganya Ahabu mfalme wa Israeli, ili akwee Ramoth-gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi; na huyu hivi.

20 Akatoka pepo, akasimama mbele za Bwana, akasema, Mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, Jinsi gani?

21 Akasema, Nitaondoka, na kuwa pepo wa uongo vinywani mwa manabii wake wote. Akasema, Utamdanganya, na kudiriki pia; ondoka, ukafanye hivyo.

22 Basi sasa, angalia, Bwana ametia pepo wa uongo vinywani mwa manabii wako hawa; naye Bwana amenena mabaya juu yako.

23 Ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kenaana, akampiga Mikaya kofi la shavu, akasema, Alitokaje kwangu roho ya Bwana ili aseme na wewe?

24 Mikaya akasema, Angalia utaona siku ile, utakapoingia katika chumba cha ndani ili ujifiche.

25 Mfalme wa Israeli akasema, Mchukueni Mikaya mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji, na kwa Yoashi mwana wa mfalme;

26 mkaseme, Mfalme asema hivi, Mtieni huyu gerezani, mkamlishe chakula cha shida, na maji ya shida, hata nitakaporudi kwa amani.

27 Mikaya akasema, Ukirudi kabisa kwa amani, Bwana hakusema kwa mimi. Akasema, Sikieni, enyi watu wote.

28 Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda wakakwea mpaka Ramoth-gileadi.

29 Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, Nitajibadilisha, na kuingia vitani; lakini wewe uvae mavazi yako. Mfalme wa Israeli akajibadilisha; nao wakaingia vitani.

30 Basi mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru maakida wa magari yake, akisema, Msipigane na mdogo wala mkuu, ila na mfalme wa Israeli peke yake.

31 Ikawa maakida wa magari walipomwona Yehoshafati, wakasema, Mfalme wa Israeli ni huyu. Basi wakamgeukia ili wapigane naye; lakini Yehoshafati akalia, na Bwana akamsaidia; Mungu akawafarakisha kwake.

  • [“Yehoshafati akalia”—Yehoshafati anaomba kwa sauti kuu ya kilio akimsihi Bwana. Mungu anamjibu na kumwokoa. Kitendo hiki hutofautiana na kisa kile cha Sauli ambapo alipokabiliwa na tishio kama hili, aliamua kujiua (1 Samweli 31:4).]

32 Ikawa, maakida wa magari walipoona ya kuwa siye mfalme wa Israeli, wakageuka nyuma wasimfuate.

33 Na mtu mmoja akavuta upinde kwa kubahatisha, akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma; kwa hiyo akamwambia mwendesha gari, Geuza mkono wako, unichukue kutoka katika majeshi; kwa kuwa nimejeruhiwa sana.

34 Pigano likazidi siku ile; lakini mfalme wa Israeli akajitegemeza garini juu ya Washami hata jioni; akafa kama wakati wa kuchwa kwa jua.


UFUPISHO WA 2 NYAKATI 18

Katika Biblia nzima, kuna kisa kimoja tu kilichoandikwa kwa jina la nabii Mikaya, lakini ni kisa cha pekee sana. Ahabu, mfalme mwovu, anataka kupambana ili kuuteka mji wa Ramoth-Gileadi. Yehoshafati, Mfalme mwema, anajiunga naye bila kutumia busara. Alipendekeza kwamba wamwombe Mungu ushauri kabla ya kuondoka. Ahabu anakubali na anawaita manabii 400 waliofunzwa. “Wakasema, Kwea; kwa kuwa Mungu atautia [mji wa Ramoth-Gileadi] mkononi mwa mfalme.” (aya ya 5).

Yehoshafati anamtaka nabii halisi, wa kweli, mtu ambaye kwa kweli amejifungamanisha na Mungu. Hatimaye Ahabu anamwita Mikaya. Yule aliyekwenda kumleta anamnong’oneza akisema, “Tafadhali nawe pia ufanye kama wao, umtabirie mema.”

Majibu ya Mikaya husikika waziwazi kwa kila mtumishi wa Mungu leo, “Neno lile atakalolinena Mungu wangu, ndilo nitakalolinena” (aya ya 13). Kwa hakika anamwambia waziwazi mfalme Ahabu, “Naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani, kama kondoo wasio na mchungaji” (aya ya 16). Unabii wake huleta mauti ya mfalme huyu.

Moja miongoni mwa manabii wa uongo anampiga kofi shavuni. Mfalme wa Israeli anawaambia wamweke Mikaya gerezani. Na nabii Mikaya anaitikia kiurahisi, “Ukirudi kabisa kwa amani, Bwana hakusema kwa mimi. Akasema, Sikieni, enyi watu wote” (aya ya 27).

Ujasiri! Kujitolea kwa dhati bila kuzuilika katika kuitetea kweli! Utayari wa kusimama peke yako! Hili ndilo analotaka Mungu toka kwangu na kwako.